En intygsgivare är en person som har utsetts av Boverket för att granska kostnadskalkyler och ekonomiska planer för bostadsrättsföreningar. Den ekonomiska planen måste granskas för att säkerställa att den är sund och hållbar. Den skall granskas och undertecknas av två oberoende intygsgivare och sedan registreras hos Bolagsverket. En upprättad och underskriven ekonomisk plan är ett krav för att en bostadsrättsförening skall kunna upplåta lägenheter med s.k. bostadsrätt till sina föreningsmedlemmar.

Samtliga bostadsrättsföreningar behöver ha en ekonomisk plan. Den ekonomiska planen är en teknisk och ekonomisk beskrivning av föreningens verksamhet. Planen ska bland annat beskriva byggnader och de kostnader föreningen har för drift och underhåll samt för eventuella lån.

En förening som inte har en godkänd ekonomisk plan får inte upplåta bostadsrätter. Detta gäller både vid nybyggnation och ombildning till bostadsrätt. Det är föreningens styrelse som ansvarar för att ta fram planen och registrera den hos Bolagsverket.

Den ekonomiska planen ska granskas av två intygsgivare som säkerställer att den följer Boverkets riktlinjer och att planen är hållbar. När intygsgivarna har försett planen med intyg ska den registreras hos Bolagsverket.

Intygsgivare godkända av Boverket

Interestas intygsgivare har gedigen erfarenhet av fastighetsbranschen och är specialiserade inom bostadsrättsekonomi. Du anlitar oss för att granska och intyga kostnadskalkyler och/eller din ekonomiska plan. Bedömer våra intygsgivare att din plan är korrekt och hållbar så blir planen godkänd.

Interesta har, av Boverket godkända, intygsgivare och samarbetar med andra godkända intygsgivare och bistår gärna din förening med intygsgivning av er plan. Vi agerar alltid enligt Boverkets senaste riktlinjer.

Kostnadskalkyl, bindande förhandsavtal och förskott

För att en bostadsrättsförening ska ha möjlighet att skriva bindande förhandsavtal och ta emot förskott behöver man upprätta en kostnadskalkyl. Kostnadskalkylen är en preliminär ekonomisk plan.

Kalkylen ska bland annat innehålla beskrivning av föreningens verksamhet beräknade årsavgifter för bostadsrätten, föreningens beräknade kostnader, lägenhetsförteckning med insatser m.m. Två intygsgivare behöver granska kalkylen och bedöma dess långsiktighet och rimlighet. Om man bedömer att det som står i kalkylen stämmer och är ekonomiskt långsiktigt hållbart intygar/godkänner man planen.

Kalkylen ska finnas tillgänglig för eventuella bostadsrättsköpare innan de tecknar ett förhandsavtal.

Garantier

För att få tillstånd att ta emot förskott behöver föreningen också ställa en säkerhet motsvarande förskotten man planerar att ta emot. Oftast bankgaranti, men kan också vara via olika försäkringslösningar.

Upplåtelseavtal

För att bostadsrättsföreningen skall kunna teckna upplåtelseavtal och ta emot insatser behöver den ekonomiska planen vara undertecknad av samtliga styrelseledamöter, intygad av två intygsgivare och registrerad hos Bolagsverket.

Bostadsrättsföreningens styrelse ska ta fram en ekonomisk plan innan föreningen får upplåta bostadsrätter. Planen ska godkännas och intygas av två intygsgivare, och registreras hos Bolagsverket. Därefter får ni upplåta lägenheterna. Ni får alltså inte sälja några lägenheter innan er ekonomiska plan är godkänd och registrerad.

Intygsgivarna kontrollerar att uppgifterna i planen stämmer och att projektet är ekonomiskt hållbart på sikt. Syftet med granskningen är att förebygga bostadsprojekt som inte är ekonomiskt hållbara. Intygsgivarna kontrollerar att

  • uppgifterna i planen är riktiga och stämmer överens med andra handlingar
  • beräkningarna i planen är trovärdiga
  • planen verkar ekonomiskt hållbar på sikt och inte är allt-för ekonomiskt känslig
  • föreningens hus kommer att ha minst tre lägenheter som kan upplåtas med bostadsrätt
  • om föreningen har fler än ett hus, att de ligger tillräckligt nära varandra för en effektiv samverkan.

Källa: Boverket

Kontakta oss för mer information om intygsgivning