En underhållsplan är vitalt för en bostadsrättsförening som vill säkerställa att fastigheten, med tillhörande markanläggningar, förvaltas och underhålls på ett bra sätt. Den hjälper också bostadsrättsföreningens styrelse att budgetera med verklighetsförankrade kalkyler.

En bra underhållsplan bör löpa över 40-50 år för att täcka in så många komponenter som möjligt inom fastigheten. Därefter revideras underhållsplanen löpande ungefär vart tredje år, detta för att kunna revidera eventuella kostnader, underhåll eller ta in möjligheter har uppstått. En bostadsrättsförening med en uppdaterad, aktuell underhållsplan som följs kommer att höja fastighetens skick och indirekt kan varje bostadsrättshavare påverkas av exempelvis värdeökningar – välskötta bostadsrättsföreningar är mer attraktiva!

Vi på Interesta hjälper dig och din bostadsrättsförening att upprätta en underhållsplan som är tydlig, översiktlig och enkel att arbeta med.

Vad är en underhållsplan?

En underhållsplan är en sammanställning av en fastighets totala underhållsbehov, åtgärder som kostnader, de kommande 30-50 åren. Underhållet är fastställt genom att en auktoriserad besiktningsman har undersökt fastigheten i sin helhet. Underhållsplanen ger en BRF möjlighet att få en helhetsbild av vilket underhåll som krävs i och på fastigheten samt när detta måste genomföras. Underhållsplanen är en väldigt viktig del i BRF-styrelsens arbete då detta har en stor inverkan på föreningens ekonomi.

Varför behöver en bostadsrättsförening en underhållsplan?

En underhållsplan hjälper bostadsrättsföreningen och dess styrelse att fatta rätt beslut berörande fastigheten. Underhållsplanen syftar till att hjälpa bostadsrättsföreningen att förstå hur fastigheten mår, hur man skall ta hand om fastigheten under kommande år och därmed undvika framtida, kostsamma överraskningar.

Exempel på hur en underhållsplan för BRF kan se ut

En underhållsplan skapar förutsättningar för god ekonomi och driftsäkerhet i BRF

En bostadsrättsförening utan en underhållsplan riskerar att skötseln av fastigheten blir undermålig. Detta kan innebära att bostadsrättsföreningen får hantera akuta renoveringar och reparationer som blir mer kostsamma än om de hade planerats i god tid. Vidare innebär en underhållsplan att bostadsrättsföreningen undviker att missa några åtgärder som är vitalt för säkerheten i fastigheten.

En underhållsplan underlättar reglering av årsavgifter

En bostadsrättsförening utan en underhållsplan kommer att ha svårare att sätta rätt avgiftsnivå i föreningen. Har inte styrelsen en god insikt och överblick över underhållet så kommer avgiftsnivån med största sannolikhet vara för hög eller för låg. Nuvarande bostadsrättshavare (medlemmar) skall betala för det slitage på fastigheten som uppstår under deras tid i fastigheten och inte lagras för att betala för framtida medlemmar. På samma sätt som framtida bostadsrättshavare inte skall behöva betala för att bostadsrättsföreningen har misskött underhåll och avgifter historiskt.

Underhållsplanen är en investering i framtiden och undviker konflikter.

En styrelse kommer att bytas ut över tid. Då är det en stor trygghet att kunna överlämna en aktuell underhållsplan. Den nya styrelsen kan då enkelt ta vid utan att förlora information och kunskap på vägen. Medlemmarna kan känna sig trygga med sina nya styrelsen och styrelsen behöver inte argumentera för eventuella revideringar av avgifterna för att kunna hantera renoveringar.

Vill du veta mer om underhållsplan för BRF?

Ring oss på 036 – 29 37 180 eller fyll i formuläret nedan så ringer vi dig!

En bra planering av underhållet i en fastighet underlättar ägandet och förvaltandet. Genom att ta fram en underhållsplan underlättas arbetet med planeringen av underhållet. Fördelarna är flera. Risken för akuta oförutsedda utgifter minskar och den totala kostnaden för underhåll minskar eftersom en tidig underhållsinsats oftast är billigare än en senare. Underhållsplanen ger en snabb överblick över fastighetens status och underlättar vid överföring av information vid exempelvis ägarbyte eller byte av styrelsen i en bostadsrättsförening. Den hjälper även till att bevara fastighetens värde på lång sikt.

Källa: Fastighetsägarna

Kontakta oss om du vill veta mer om underhållsplaner för bostadsrättsföreningar!